Dansk Demokratis Søjler

Det Kommunale Selvstyre

Staten har gennem mange år i stadig højere grad detailstyret, hvad kommunerne skal gøre. I den forbindelse stiller folketinget også flere og flere spørgsmål til kommunerne, som øger antallet af folk på rådhuset, der skal svare på dem.


Samtidig har staten holdt kommunerne i meget stramme økonomiske tøjler.


De to modsat rettede trends har betydet, at der ikke rigtigt er plads tilbage til kommunalt selvstyre, og specielt de mindst regulerede udgiftsområder mistrives fordi alle pengene går til de forbedringsområder, som folketinget fokuserer på.


De mange reformer, specielt i slutningen af det første årti i dette århundrede, centraliserede meget magt. Først og fremmest ved at flytte SKAT fra kommunerne til staten, hvilket som bekendt, sammen med politireformen, ikke har været den største succes, hvilket vi vil berøre.


Vi vil tillige se på styringen af de mest omkostningstunge områder, og kon- sekvensen for de øvrige områder, og i den forbindelse komme ind på uddannelses-reformen og normeringskravene til børneinstitutionerne.


Endelig vil vi se på konsekvensen for de ældres vilkår og på administrationen af de arbejdsløse, ligesom relationen mellem stat, kommune og region bliver berørt.

Dansk demokrati er faktisk ganske specielt. Det er i høj grad opstået fra bunden, hvor fagbevægelsen og andelsbevægelsen selv har udviklet et demokrati og sikret en uddannelse, der har gjort det muligt, at alle kunne deltage i demokratiet.


Formentlig fordi det er startet nedefra i de to bevægelser oplever vi til stadighed, at demokratiet i Danmark er mere konsensus- end splittelsessøgende. Vors udgangspunkt er, i modsætning til a mange andre demokratier, at der skal tages hensyn til mindretallet, at vi skal søge kompromisset og agere pragmatisk, så flest muligt kan være med på den endelige beslutning og færrest muligt har et egentligt problem med beslutninger, der ikke er enige i.


Vi starter med demokratiet i jernalderen og vikingetiden, da det faktisk var ganske demokratisk, og vi ser hvordan kristendommen stoppede netop dette demokrati.


Vi vil også komme forbi reformationen og oplysningstiden for at forstå, at selv vores form for kristendom er noget særligt.


Endeligt vil vi naturligvis fortælle om udviklingen af de to bevægelser, der er demokratiets søjler i Danmark: Andelsbevægelsen og Arbejderbevægelsen